نویسنده = محمد زره ساز
نقش و جایگاه مخازن سازمانی در اشاعه و دسترس‌پذیر کردن اطلاعات در جامعة علمی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 227-249

مهدی زاهدی نوقابی؛ محمد زره ساز