نویسنده = محمد حسن عظیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر جستجوی اطلاعات سلامت در وب توسط زنان شاغل در سازمان آب و برق و خوزستان

دوره 15، شماره 1 (پیاپی 57)، بهار 1391، صفحه 165-184

زهرا بیگدلی؛ محمد حسن عظیمی؛ فاطمه زارع