نویسنده = علی حسین قاسمی
تعداد مقالات: 6
1. بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1385، صفحه 11-20

علی حسین قاسمی


2. معیارهای ارزیابی موتورهای کاوش

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، زمستان 1381، صفحه 61-80

علی حسین قاسمی


3. کتابخانه مسدود الگویی برای کتابخانه‏های قرن بیست و یکم

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، پاییز 1381، صفحه 91-107

علی حسین قاسمی


4. چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تابستان 1381، صفحه 25-40

محسن نوکاریزی؛ علی حسین قاسمی


5. جهانی شدن اطلاعات

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تابستان 1381، صفحه 61-86

علی حسین قاسمی


6. امنیت اطلاعات در ابر شاهراه الکترونیکی

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، بهار 1380، صفحه 131-154

علی حسین قاسمی؛ س . ه . فون سولمز