نویسنده = علی حسین قاسمی
بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 11-20

علی حسین قاسمی


معیارهای ارزیابی موتورهای کاوش

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، دی 1381، صفحه 61-80

علی حسین قاسمی


کتابخانه مسدود الگویی برای کتابخانه‏های قرن بیست و یکم

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، مهر 1381، صفحه 91-107

علی حسین قاسمی


چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تیر 1381، صفحه 25-40

محسن نوکاریزی؛ علی حسین قاسمی


جهانی شدن اطلاعات

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تیر 1381، صفحه 61-86

علی حسین قاسمی


امنیت اطلاعات در ابر شاهراه الکترونیکی

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، فروردین 1380، صفحه 131-154

علی حسین قاسمی؛ س . ه . فون سولمز