نویسنده = محمدحسین دیانی
تعداد مقالات: 11
2. پیش‌آگاهی برای اجرای برنامة جدید دورة کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 56)، زمستان 1390، صفحه 5-7

محمدحسین دیانی


3. افزایش کیفیّت مشارکت مدنی

دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، بهار 1386، صفحه 3-6

محمدحسین دیانی


4. فصلنامه علمی ـ پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، زمستان 1385، صفحه 3-4

محمدحسین دیانی


5. بازخوانی زیربنا و ملاحظات نظری نمایه‌سازی استنادی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، پاییز 1385، صفحه 5-10

محمدحسین دیانی


6. کیفیت محتوای کتاب

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تابستان 1385، صفحه 3-10

محمدحسین دیانی


8. نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (از شماره 1 تا 30)

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، پاییز 1384، صفحه 145-174

کبری سقاءپیرمرد؛ محمدحسین دیانی


9. چالش آری، بحران خیر

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1384، صفحه 3-8

محمدحسین دیانی


11. یادداشت های سردبیر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1377، صفحه 1-2

محمدحسین دیانی