نویسنده = نجفی سیاهرودی، مهدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل موثر بر خرید کتابهای مذهبی با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی کتب مذهبی

دوره 17، شماره 3 (پیاپی 67)، پاییز 1393، صفحه 107-134

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ فاطمه کشاورز


2. بررسی تاثیر ابعاد بسته بندی کتاب به قصد خرید کتاب های غیر درسی بانقش تعدیل گری قیمت و محتوای کتاب

دوره 16، شماره 4 (پیاپی 64)، زمستان 1392، صفحه 173-195

فریبرز رحیم نیا؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی


3. بررسی نقش تعدیل گرایانه بوم شناسی خریداران کتاب در رابطه میان عناصر آمیخته بازاریابی کتابهای داستانی با خرید کتاب

دوره 16، شماره 1 (پیاپی 61)، بهار 1392، صفحه 41-70

فریبرز رحیم نیا؛ سیدمسلم علوم؛ مهدی نجفی سیاهرودی


4. عوامل موثر بر رضایتمندی اطلاعاتی کاربران سایتهای اینترنتی با بررسی نقش متغیر بوم شناختی در انتخاب سایتها

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 55)، پاییز 1390، صفحه 251-277

محمد لگزیان؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی