نویسنده = خدیجه مرادی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عناصر هسته پیشینه های کتابشناختی کتابخانه های دیجیتالی ایران براساس استاندارد آر.دی.ای

دوره 16، شماره 2 (پیاپی 62)، تابستان 1392، صفحه 217-237

خدیجه مرادی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ حمید دلیلی