نویسنده = زهرا ناصری
تعداد مقالات: 1
1. ناروزآمدی محتوا، پیامد تأخیر در انتشار مجله‌های علمی/ پژوهشی ایران

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 9-26

زهرا ناصری؛ محمدحسین دیانی