نویسنده = منصوره مراد حاصلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت کاربران از کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صفحه 51-66

صالح رحیمی؛ طاهره کرمی؛ مهران فرهادی؛ منصوره مراد حاصلی