نویسنده = اسدالله آزاد
تعداد مقالات: 4
1. مفهوم اطلاعات و ارتباطات و میانکنش بین آنها

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تابستان 1387، صفحه 7-24

اسدالله آزاد


2. بررسی زیرساخت خدمات کتابخانه‌ای آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در پیوند با ساختار آموزشی آن

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 121-156

حمید دلیلی؛ محمدحسین دیانی؛ اسدالله آزاد


3. تعیین و تبیین عناصر و ساختار ارتباط در نظام کتابخانه و پیشنهاد مدل ارتباط برای آن

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1387، صفحه 259-278

حیدر مختاری؛ اسدالله آزاد