نویسنده = عطیه باغستانی تجلی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی عوامل و موانع جذب مخاطب (پژوهشی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی)

دوره 19، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار 1395، صفحه 131-156

سید عباس مرجانی؛ مریم زبردست؛ عطیه باغستانی تجلی