نویسنده = علیرضا نوروزی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ملزومات ایجاد آرشیو شخصی هنرمندان شهر تهران

دوره 23، شماره 1، بهار 1399، صفحه 54-74

10.30481/lis.2019.179318.1549

سمانه بیرجند؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا