نویسنده = حسنعلی آقاجانی
تعداد مقالات: 1
1. پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری‌سازی تولیدات علمی و فناورانه

دوره 21، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 124-161

10.30481/lis.2019.79477

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان