کلیدواژه‌ها = کتابهای انگلیسی در کتابخانه‌های دانشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. نابسامانی در ارائه آمار کتابهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 3-17

محمدحسین دیانی