کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
شناسایی مؤلفه‌های خلق معنا و کاربست آن در هستی‌شناسی براساس الگوی سه وجهی پرس از نشانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.30481/lis.2021.269083.1795

خدیجه مرادی؛ امیر غایبی؛ معصومه کربلاآقایی کامران


روش شناسی ایجاد هستی شناسی مبتنی بر نظام زبان واحد پزشکی: مطالعه موردی هستی شناسی گیاهان دارویی ایران

دوره 16، شماره 3، مهر 1392، صفحه 81-100

راضیه زاهدی؛ غلامرضا امین؛ مهرداد کریمی؛ محمدرضا علی بیک


کاربرد هستی‌شناسی‌ها در نظام مدیریت دانش

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 97-116

عاطفه شریف