کلیدواژه‌ها = تولیدات علمی
پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری‌سازی تولیدات علمی و فناورانه

دوره 21، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 124-161

10.30481/lis.2019.79477

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


نگاشت شبکه همکاری علمی نهادهای پژوهشی حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 55-99

10.30481/lis.2018.55470

هادی رمضانی؛ مهدی علیپور حافظی؛ عصمت مومنی


مروری بر متون علم سنجی در ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 185-215

مریم علیان؛ شیوا یاری


بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکدة مهندسی در سالهای 1370-1384

دوره 10، شماره 2 (پیاپی 38)، تیر 1386، صفحه 107-124

فاطمه تصویری قمصری؛ محمدرضا جهان نما