کلیدواژه‌ها = آمیختة بازاریابی کتاب‌های مذهبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر خرید کتابهای مذهبی با تاکید بر عناصر آمیخته بازاریابی کتب مذهبی

دوره 17، شماره 3 (پیاپی 67)، پاییز 1393، صفحه 107-134

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ فاطمه کشاورز