کلیدواژه‌ها = دانشگاه شهید چمران
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی و مقایسه کتابخانه‎های مرکزی و دانشکده‎ای دانشگاه‎ شهید چمران بر اساس تحلیل SWOT

دوره 15، شماره 3 (پیاپی 59)، پاییز 1391، صفحه 80-108

میترا پشوتنی زاده؛ عبدالحسین فرج پهلو


4. بررسی رفتار استنادی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47)، پاییز 1388، صفحه 65-86

میترا پشوتنی زاده؛ مرتضی کوکبی


5. سنجش کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از مدل EFQM

دوره 12، شماره 1 (پیاپی 45)، بهار 1388، صفحه 31-48

عبدالحسین فرج پهلو؛ سمیه آخشیک