موضوعات = بررسی وضعیت خدمات کتابخانه های دیجیتال ...، (1396)
تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

دوره 22، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 100-123

10.30481/lis.2019.81506

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر


تعلیق اعتبار نشریات علمی: مطالعه موردی پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال‌های 2010 تا 2014

دوره 22، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 124-143

10.30481/lis.2019.58392

محمد امین عرفان منش؛ روناک حمزه ای؛ امیرحسین رجب زاده عصارها


تعیین و دسته‌بندی معیارهای قابلیت اطمینان در حفاظت رقمی

دوره 21، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 107-130

10.30481/lis.2018.63247

حمید قاضی زاده؛ مریم سیدین؛ حیدر مختاری