تاثیر انقلاب‌های صنعتی بر سیر تحول کتابخانه های عمومی: تحقق کتابخانه پلتفرمی در انقلاب صنعتی چهارم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم‌انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه ارتباطات و دانش‌شناسی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

3 استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشیار گروه ارتباطات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30481/lis.2020.218023.1676

چکیده

هدف:کتابخانه‌های عمومی، از تاثیرگذارترین نهادهای اجتماعی هستند که می توانند منعکس کننده‌ی سیر تحولات در عرصه های دیگر از جمله توسعه صنعتی باشند. این پژوهش با تمرکز بر نسل شناسی کتابخانه های عمومی، به تغییر روند خدمات این کتابخانه‌ها متناسب با ویژگی‌های انقلاب های صنعتی می پردازد. هدف این پژوهش، تحلیل و مرور تحولات کتابخانه های عمومی متاثر از انقلاب‌های صنعتی، از شکل گیری کتابخانه های سنتی در انقلاب صنعتی اول تا رسیدن به کتابخانه های پلتفرمی در انقلاب صنعتی چهارم است. کتابخانه به مفهوم پلتفرم، بستری اجتماعی برای مشارکت افراد و نهادها که با هدف فراهم کردن زمینه های تبادل اطلاعات و دانش عمل می کند.
روش: روش پژوهش حاضرمطالعه مروریِ است که در آن از رویکرد سندی استفاده شده است. برای استخراج اطلاعات، جستجوی جامع درباره اسناد موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی ایرانی‌ و خارجی انجام شد. اسناد مرتبط با عبارت‌های انقلاب صنعتی و کتابخانه عمومی در بازه زمانی 2000 تا 2018 میلادی بازیابی و مرور شد
یافته های پژوهش:شناخت ویژگی های نسل‌های کتابخانه‌های عمومی بر اساس پارادایم‌های انقلاب‌های صنعتی بوده که بیانگر ضرورت تغییر کتابخانه‌ها به سمت کتابخانه پلتفرمی برای ادامه بقا و خدمت تاثیرگذار در دوران انقلاب صنعتی چهارم است. با توجه به تغییر اکوسیستم اجتماعی متاثر از انقلاب صنعتی چهارم، کتابخانه‌ها باید برای استمرار حیات و افزایش اثربخشی خود، نگرش و عملکرد‌شان را تغییر داده و با شناسایی مجدد ارزش‌ها، فلسفه وجودی و منطق کارشان مبتنی بر تفکر پلتفرمی برای همنواسازی و خلق و تبادل ارزشها با ذینفعان درونی و بیرونی خود اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of industrial revolutions on the evolution of public libraries: Platform library realization in the Fourth Industrial Revolution

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Khorasanchi 1
  • Fahimeh Babolhavaeji 2
  • Rahmatallah Fattahi 3
  • Nadjla Hariri 4
  • Fatemeh Nooshinfard 5
1 PHD Student,, of Knowledge and Information Science, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University Science and Research Branch Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Communication and Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran
3 Professor, Department of Library and Information Science, Ferdowsi University of Mashhad
4 Professor, Department of Information Science and Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Communication and Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to review and analyze the developments of public libraries influenced by industrial revolutions, from the formation of traditional libraries in the First Industrial Revolution to the arrival of platform libraries in the Fourth Industrial Revolution. The library, as the concept of a platform, creates a social context for improving the participation of individuals and institutions in order to exchange information and knowledge.
Methodology:The research method consists of a review study in which the documentary approach is used. To extract the information, a comprehensive search was made on the documents available in Iranian and foreign databases. Documents related to the terms of the Industrial Revolution and the Public Library were retrieved from 2000 to 2018.
Results: The findings of the study identify the characteristics of generations of public libraries based on the paradigms of industrial revolutions. This indicates the need for libraries to shift to thelibrary platform concept in order to continue to survive and provide effective services during the Fourth Industrial Revolution era. Due to the changing social ecosystem affected by the Fourth Industrial Revolution, libraries need to change their attitudes and practices to sustain their being and increase their effectiveness by redefining their values, existential philosophy and logic based on platform thinking for synergy and creativity act with their internal and external stakeholders.
It is pointed out in the related literature that libraries are central to users learning from each other, being creative, discussing their work and gaining social knowledge; Increasing the stakeholders’ engagement of the library is one of the pillars of this thinking model. To achieve this redefinition of the platform library, steps must be defined and implemented. The first step is to assess the conditions and quality of services, and then, if feasible for implementation, reviewing and localizing global experiences, and then developing library plans and goals based on this thinking. In the second step, in the issue of resource synchronization with respect to resource control, it is stated that this synchronization should be done by digitizing resources. To harmonize the setting, just as in music performance’ all the instruments had to be played with the right guidance. Similarly, all components of the library must also be aligned and redefined for all components of the library ecosystem and its external interactions. In the third step, the processes are carefully charted and implemented methodically.
In this redefinition, platform library priorities change as follows:1)Prioritize resource synchronization over library resource control, 2 Enhancing social interactions as compared to optimizing internal libraries, 3)Prioritize the value of the ecosystem over the value of the stakeholders in the library, 4)Priority of facilitating audience access to the library, 5)Priority of facilitating audience access to the library, 6)Priority to omni-access strategy to the library.
In the new definition, the public library is a dynamic social institution, providing a platform for constructive participation for all stakeholders and acting as a value flow manager.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Library
  • Fourth Industrial Revolution
  • Platform Library
  • Library 4.0
  • Industry 4.0