مطالعه تطبیقی قواعد فهرست نویسی نسخ خطی آستان قدس رضوی با استاندارد آر. دی. ای. و ارایه الگوی پیشنهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 رئیس اداره فناوری اطلاعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

10.30481/lis.2020.119610.1302

چکیده

هدف: تعیین وضعیت توصیف نسخ خطی در پایگاه نسخ خطی آستان قدس رضوی و استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.)
روش/ رویکرد پژوهشی: روش سندی – کتابخانه ‏ای با رویکرد تطبیقی. از روش سندی – کتابخانه ‏ای برای استخراج عناصر فهرست‏نویسی نسخ خطی آستان قدس رضوی و استاندارد آر.دی.ای.؛ و روش پیمایشی - توصیفی با رویکرد تطبیقی جهت بررسی میزان انطباق عناصر پیشینه ‏های کتاب‫شناختی پایگاه نسخ خطی آستان قدس رضوی با عناصر نسخ خطی استانداردآر.دی.ای.، استفاده شده است.
جامعه مورد بررسی، عناصر موجود در فصل (1-7) استاندارد توصیف و دسترسی به منبع آر.دی.ای. (2014) و عناصر بکاربرده شده در فهرست نویسی نسخ خطی کتابخانه آستان قدس (عناصر کتاب‫شناسی و نسخه‫شناسی پایگاه نسخ خطی آستان قدس (1393) است.‬‬‬
یافته‌ها:از مجموع عناصر شناسایی شده در آر.دی.ای. (فصل 1 تا 7)، 33 عنصر مناسب جهت توصیف نسخ خطی می‌باشد.از این کل، تعداد 29 عنصر، به عبارتی 77.88 درصد عناصر موجود در آر.دی.ای. با عناصر به کاررفته در فهرستنویسی آستان قدس رضوی مطابقت دارد و تنها 12.12درصد عدم تطابق مشاهده شد. 46 عنصر در فهرستنویسی نسخ خطی آستان قدس رضوی بکار رفته که ازین تعداد، 63 درصد با عناصر استخراج شده از استاندارد RDA دارای تطابق است؛ از 34درصدی که شامل عدم تطابق است، 97.30 درصد مربوط به بخش نسخه شناسی است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده نزدیکی مجموعه عناصر و قواعد مرتبط در فهرستنویسی نسخ خطی آستان قدس به آر.دی.ای. است. همچنین نشان می‌دهد آر.دی.ای. در تبیین ویژگی‌های خاص نسخ خطی و جزئیات، ضعیف‌تر از قواعد آستان قدس رضوی عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study Resource Description and Access (RDA) & cataloging rules of Manuscripts of Astan Quds Razavi

نویسندگان [English]

  • Adeleh Fakhari Saadat 1
  • Mohsen Haji zeinolabedini 2
  • Mohammad Naimabadi 3
1 M.L.S. Farhangian University (CFU) Shahid Beheshti Teacher Training College
2 Assistant professor of Information Science and Knowledge of Shahid Beheshti University
3 M.L.S. Chief of IT Department of Central Library Astan Quds Razavi - Organization of Libraries, Museums and Documentation Center
چکیده [English]

The present study is to determine the status of manuscript description in Astan Quds Razavi manuscript database and source description and access standard (RDA). Research Methodology / Approach: This research has been done by library document method and with a comparative approach. The document-library method is used to extract the cataloging elements of the Astan Quds Razavi manuscript cataloging and source description (RDA) standard And the descriptive survey method With a comparative approach And a comparative-descriptive survey method was used to examine the degree of conformity of the elements of the bibliographic records of the Astan Quds Razavi manuscript database with the standard manuscripts of the description and access (RDA). For this purpose, the bibliographic records of the manuscript of the Astan Quds Razavi Library were selected by stratified sampling and matched to the RDA rules through a checklist.
This study, while comparing the mentioned, describes the manuscript status in the Astan Quds manuscript database and the RDA standard. The study also shows the status of the manuscript description in the Astan Quds manuscript database and the RDA standard
Study population is Elements contained in Chapter (1-7) Standard Description and Access to RDA Source (2014) and Elements Used in Manuscript Cataloging of Astan Quds Library (Bibliographic and Bibliographic Elements of Astan Quds Manuscript Database (Updated in 2014)) and also Manuscripts Cataloging Rules by Mohammad Vafadar Moradi.
It was determined by a systematic review: of the elements identified in the RDA. (Chapters 1 to 7), 33 elements are appropriate to describe the manuscript. of these, The 29 elements (77.88% of the elements contained in RDA) correspond to the elements used in cataloging Astan Quds Razavi. And only 12.12% of mismatches were observed. On the other hand, 46 elements are used in cataloging the manuscript of Astan Quds Razavi Of these, 63% comply with the elements extracted from the RDA standard. As the cataloging of Astan Quds manuscripts is divided into bibliography and Prescription, Of the 34% that contain mismatches, 97.30% belong to the typology department.
Conclusion: The findings of the study indicate the proximity of the set of elements and cataloging rules of the Astan Quds manuscript to the RDA. Research findings also show than the RDA In explaining the specific features of the manuscript and the details, it has performed poorly than the rules of Astan Quds Razavi Considering that some features of the manuscript are Examined and used in the cataloging of Astan Quds Razavi Which is not specified by any particular element or title, therefore, it was not calculated in the frequency and statistics contained in the research so if it solve the weaknesses mentioned in the RDA appears more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Description and Access (RDA)
  • rare materials
  • cataloguing
  • manuscripts
  • Organization of Libraries Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi‬‬‬