تبیین مؤلفه‌های مدیریت دانش استارت‌آپ‌ها در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، بابل ، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد واحد بابل، بابل، ایران

10.30481/lis.2020.219212.1678

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، باهدف کشف مؤلفه‌های مدیریت دانش مؤثر بر استارت‌آپ‌های حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی صورت گرفت.
روش/رویکرد پژوهش: پژوهش در دو بخش کیفی (فراترکیب و دلفی) و کمی (تحلیل عاملی اکتشافی) صورت گرفت؛ ابتدا مؤلفه‌های مدیریت دانش برای استارت‌آپ‌ها باروش فراترکیب شناسایی گردید و مولفه‌‌های شناسایی شده از طریق روش دلفی احصا شد. به‌منظور تلخیص و دسته‌بندی مولفه‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. جامعة آماری در بخش دلفی 30 نفر از صاحب‌نظران حوزة علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مدیریت دانش، رشته مدیریت و برخی شرکت‌های مرتبط با استارت‌آپ‌های درزمینة علم اطلاعات و دانش‌شناسی بودند و در بخش اکتشافی نیز ازنظر 300 نفر از مدیران و کارشناسان استارت‌آپ‌ها در این حوزة بهره برده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های توصیفی میانگین، انحراف معیار، آزمون بارتلت و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های نشان می‌دهد که مؤلفه‌های مدیریت دانش استارت‌آپ‌های رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در نه مولفه اصلی شامل: شناسایی دانش، خلق دانش، ساماندهی دانش، ارائه دانش، تسهیم دانش، کاربست دانش، توسعة دانش، تغییر دانش و حفاظت از دانش قرار می‌گیرند، که جمعا 096/70 درصد از واریانس مدیریت دانش استارت‌آپ‌های رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی را تبیین می‌کنند. براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مؤلفه‌های کاربست دانش، تسهیم دانش و خلق دانش به‌ترتیب مهم‌ترین مؤلفه‌های مدیریت دانش در استارت‌آپ‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی هستند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان الگویی برای پیادهسازی مدیریت دانش استفاده شده و بدین ترتیب زمینه را برای رشد و توسعة هرچه بیشتر این‌گونه استارت‌آپ‌ها را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Startups Knowledge Management in Knowledge and Information Science discipline

نویسندگان [English]

  • Mitra Ghiasi 2
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni 2
2 Information Science and Knowledge Department, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran
چکیده [English]

Objective: Today, the role of physical and financial resources as a competitive advantage among organizations has diminished and is largely based on strategic management of knowledge and knowledge assets. This, in turn, has led to the emergence of companies and organizations whose core foundation is knowledge and application of ideas, creativity and innovation in the realities of the new business world. Therefore, to explore the factors affecting knowledge management of startups in Knowledge and Information Science.
Methodology: This study is an exploratory study using Delphi qualitative method. The population of the study included 30 experts in the field of Knowledge and Information Science and knowledge management, and in the exploratory section the opinions of 300 IT science startup managers were used. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed by SPSS 20 software using mean and standard deviation, Bartlett and KMO test, and exploratory factor analysis.
Finding: The findings show that the factors affecting the knowledge management of information science startups are dedicated in nine factors wich are knowledge recognition, knowledge creation, knowledge organization, knowledge presentation, knowledge sharing, knowledge application, knowledge development, knowledge change and knowledge protection. All 9 factors have eigenvalues above one, and the first one with the eigenvalue of 12.031 has the largest share in knowledge management of start-ups and explains 33.875% of its variance. The second factor with a specific value of 6/193 and the third factor with a specific value of 4/293 are next. The fourth factor has a par value of 2.890, the fifth factor of the par value of 1.551, the sixth factor of 1.449, the seventh factor of 1.288, the eighth factor of 1.126, and the ninth factor has the par value of 1.032, of which 9 are cumulative. 70.0996% of the variance explains the factors affecting knowledge management of startups in the field of information science and knowledge. Overall, 70.0996% of the variance explains the factors affecting knowledge management in science and technology startups. According to the results of exploratory factor analysis, the first factor named as knowledge application with a specific value of 12.031 has the highest share in knowledge management of start-ups and explains 33.875% of its variance. So, with this result in mind, it can be said that applying knowledge to start-ups is more important than other factors.
Conclusion: The results of this study can be used as a model for knowledge management implementation, thus providing the ground for the growth and development of such startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Knowledge Management
  • "
  • " Start-up"
  • "Knowledge and Information Science"