شناسایی، تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌ها و عوامل ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان در رشته‌های علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی ، واحد امیدیه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، امیدیه ، ایران.

4 استادیارگروه مدیریت اطلاعات ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران.

10.30481/lis.2020.221942.1687

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص‌های ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های علوم انسانی صورت پذیرفت.

روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و به صورت کمی اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل متخصصان، صاحب‌نظران و مدیران متخصص مستقر در استان خوزستان بود که در زمینۀ شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی فعالیت داشتند. انتخاب، پرسشنامۀ محقق‌ساخته به صورت تصادفی بین 160 نفر نمونۀ تحقیق که به روش تمام‌شماری انتخاب‌شده بودند، توزیع شد. ازآنجاکه حجم جامعه با حجم نمونه برابر است از روش تمام شماری استفاده شد. در پرسشنامه، روابط بین عناصر و شناسایی شاخص‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS3 و رتبه‌بندی شاخص‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 25 انجام شد و نتایج با استفاده از ضریب هماهنگی کندال در معرض آزمون قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج تحقیقات نشان داد که شش شاخص اصلی با 22 شاخص فرعی بر ایجاد و توسعۀ شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های علوم انسانی تأثیر دارند.

نتیجه: نتایج پژوهش نشان می‌دهد شاخص‌های ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در رشته های علوم انسانی به ترتیب اهمیت به شرح زیر است: شاخص فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، شاخص مدیریت و سیاست‌گذاری، شاخص بسترها و زیرساخت‌ها، شاخص ارتباطات و شبکه‌های علمی، شاخص نشر و اشاعه دانش و شاخص نوآوری. نتیجۀ کلی نشان داد که علوم انسانی می‌تواند پیشران تجاری‌سازی در ایجاد و توسعۀ شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying, Explaining and Ranking Indicators and Factors for the Creation and Development of knowledge-based Companies in the Humanities

نویسندگان [English]

  • hoda Roumezi 1
  • mohammad Hosseinpour 2
  • Leila Bahmei 3
  • maria nasiri 4
1 Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Department of Educational Management, Omidieh Branch, Islamic Azad University, Omidieh, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Information management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract

Objective: The purpose of this study was to identify the indices of creation and development of knowledge-based companies in the fields of humanities.
Methodology: This is a descriptive and quantitative study. The statistical population of the present study included experts, experts, and expert managers based in Khuzestan province who were active in knowledge and commercialization companies. The researcher-made questionnaire was randomly distributed among 160 subjects who were selected through a census method. Since the population size is equal to the sample size, the whole number method was used. In the questionnaire, the relationships between the elements and the identification of indices were analyzed using Smart PLS3 software and the indices were ranked using SPSS 25 software and the results were tested using Kendall's coefficient of correlation.
Findings: To achieve the goal of the present study, in the first step, with comprehensive library studies and evaluation of the results of relevant past studies, a number of dimensions and indicators of creation and development of knowledge-based companies in the humanities were identified and extracted. In the second step, using the Delphi method and distributing a researcher made questionnaire among 20 experts who were experts in the field of knowledge-based economy, another group of dimensions and indices were extracted. Then, by combining the results of these two steps, the final effective components were developed. The results of the research showed that six main indices and 22 sub-indices influence the creation and development of knowledge based companies in the fields of humanities. The results of ranking the indices of establishing and development of knowledge-based companies in the humanities showed that the indice of educational and research activities is the most important and the indice of publishing and disseminating knowledge is the least important.
Conclusion: The results showed that the research indices are as follows: Educational and research activities index, Management and policy index, Platform and infrastructure index, Communication and scientific networks index, Knowledge dissemination and dissemination index. The overall result showed that the humanities could be the catalyst for commercialization in the creation and development of knowledge-based companies. Knowledge-based companies also provide an opportunity for the humanities to depart from the theoretical field and play a role in the application of humanities in the field of practice and the real environment of society. Finally, a model of indicators and factors for the creation and development of knowledge-based companies in the fields of humanities was presented. The obtained model states that all these indicators are necessary for the success of the applied approach of the humanities in the knowledge-based companies and in the absence of any of these indicators, commercialization and application of the humanities can be challenged. The obtained model indicates that all indices are necessary for the success of the approach to the application of humanities in knowledge-based companies; the absence of any of these indicators, can challenge the commercialization and application of the humanities. It is recommended to strengthen the approach of application in the humanities compared to other natural sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knowledge-based companies
  • humanities
  • Indices identification
  • Knowledge Commercialization
  • resistance economic