نیازهای اطلاعاتی حقوقی وکلای شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات، گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

10.30481/lis.2020.224737.1694

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی نیازهای اطلاعاتی حقوقی وکلای شهر تهران بود. منظور از نیازهای اطلاعاتی حقوقی، آن دسته از نیازهایی است که از طریق استفاده از منابع اطلاعاتی و از طریق مجراهای رسمی و یا نیمه‌رسمی ارائه اطلاعات و خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی برآورده می‌شوند. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی وکلای شهر تهران است که اسامی آن‌ها در کانون وکلای دادگستری مرکز ثبت شده است. از مجموع 8000 نفر جامعه آماری، حجم نمونه‌ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 367 نفر تعیین و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود که شامل دو بخش اطلاعات عمومی و اطلاعات تخصصی بود. برای بالا بردن روایی ابزار پژوهش، از پرسش‌های آزمون شده قبلی در پژوهش‌های مشابه و معتبر استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آن برای متغیرهای پژوهش که شامل اهداف و انگیزه‌های جستجوی اطلاعات، ویژگی‌های ارزیابی و انتخاب منابع و موانع فرایند اطلاع‌یابی بودند، بالاتر از 70/0 و قابل قبول بود. تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آزمون رتبه‌بندی فریدمن و آزمون خی دو تک متغیره در نرم‌افزار آماری اس.پی.اس.اس. نسخه 25 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که مهمترین دلیل جستجوی اطلاعات وکلا، پیشبرد دانش تخصصی و مهمترین منابع برای رفع نیازهای اطلاعاتی حقوقی مقررات حقوقی، شرکت در کارگاه‌های آموزشی حقوقی و مقاله‌های مجله‌های علمی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Information Needs of Lawyers of Tehran City

نویسنده [English]

  • Zahra Karimi 2
2 MSc of Information Management, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Access to the right legal information at the right time is a must for the community and for lawyers. The use of information by lawyers and attorneys is strongly influenced by their information needs. These requirements determine the type of information needed, where the information can be found, and how to access it. Lawyers use a variety of methods to access information. Legal information is the most important source for the law and legal professions and without the right legal information, these professions do not perform well.
Methodology: The purpose of this study was to determine the legal information needs of Tehran's lawyers. Legal information needs are those that are met through the use of information resources and through formal or semi-formal channels of information and services offered by libraries and information centers. This research is a survey. The statistical population includes all lawyers in Tehran whose names are registered with the Center for Justice Lawyers. From a total of 8000 statistical population, 367 individuals were selected using Krejcie and Morgan table by random sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of two sections: general information and specialized information. In order to improve the validity of the research instrument, previously tested and validated questions asked in the questionnaires of previous studies conducted in the field of information needs were used in a similar context; and Cronbach's alpha was used to determine the reliability of the questionnaire. Assessment and selection of sources and barriers to the information process were over 0.70 and acceptable. Data were analyzed using the Friedman Ranking Test and Bivariate Chi-square test in the SPSS software version 25.
Findings: The results indicated that the most important reasons for seeking information for lawyers were promoting specialized knowledge and the most important sources for meeting the legal information needs of legal entities, were attending law courses and scientific journal articles. The most important problems for lawyers were access to updated information, the dissemination of legal information in different sources, the outdated nature of many sources, and the inadequate sources of law.
Conclusion: The most important reason for searching for information was to update specialized knowledge and then to write a research paper, which shows the scientific attitude of the lawyers towards their specialized field. Books (both print and electronic) and scientific journals were the most important information sources for meeting the information needs of lawyers. Among informal sources, the library of a legal organization or institution was the most important source of informal acquisition of information; and the Google search engine was the most common search engine used by lawyers. Also, going to the library and visiting the new library resources were the most important ways to update information after reading specialized publications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawyers
  • Legal information
  • Information needs