معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی محتوایی کتاب‌های تخصصی در حوزه‌ علوم انسانی از نظر متخصصان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه شهید بهشتی

10.30481/lis.2020.199112.1617

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در نظر دارد تا با تبیین معیارهای سنجش کتابهای تخصصی، معیارهایی برای رتبه‌بندی کتاب ارائه دهد که متخصصان بتوانند با بهره‌گیری از معیارهای ارائه‌شده، به ارزیابی و رتبه بندی کتاب بپردازند.
روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش، در چهارچوب پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی دسته‌بندی می‌شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، 2449 نفر از صاحب‌نظران حوزه‌های علوم انسانی و رفتاری دانشگاه‌های جامع بزرگ کشور می‌باشد. اطلاعات گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه با نرم‌افزار اس.پی.اس اس تجزیه‌وتحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از شاخص‌های توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و میانگین) و آزمون‌های استنباطی (فریدمن) ‌ بهره گرفته شد.
یافته ها: پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه صاحب نظران حوزه علوم انسانی دانشگاه های بزرگ کشور، معیارهای نشر و ناشر، پدیدآور، مترجم، محتوای تألیفی، محتوای ترجمه ای، ساختار و ظاهر در ارزیابی و رتبه بندی کتابهای تخصصی حوزه علوم انسانی نقش اساسی می تواند داشته باشد.
بحث و نتیجه گیری: حاصل مطالعه‌ پژوهش حاضر ارائه معیارهای ارزیابی است که هم برای متخصصان و نیز برای کتابداران جهت مجموعه‌سازی منابع می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد، معیارهای رتبه‌بندی منابع می‌تواند برای ناشران نیز جهت تولید منابع باکیفیت، مفید واقع شود. با استفاده از دیدگاه صاحب‌نظران در پژوهش حاضر، رتبه‌بندی کیفی آثار با اولویت‌بندی معیارها توسط صاحب‌نظران در هر حوزه‌ی دانشی، ممکن می‌شود. این رتبه‌ها می‌تواند به خوانندگان و پژوهشگران جهت یافتن منابع باکیفیت‌تر و به کتابداران نیز البته درصورتی‌که سازمانی بزرگ به انجام رتبه‌بندی پرداخته باشد، در گزینش و خرید منابع باکیفیت‌تر کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing criteria for evaluating and ranking the content of specialized books in the fields of humanities

نویسندگان [English]

  • Mohsen Haji Zeinlobaedini 2
  • Abbas Refahi Komsari 3
2 Information Science, Shahid Beheshti University
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Objective: The present study intends to explain the criteria for measuring specialized books, to provide criteria for book ranking so that experts can evaluate and rank the book using the presented criteria.
Methodology/Approach: This study, because it uses library-based texts as well as the perspectives of experts from large universities to gather information, is categorized as descriptive-survey research in terms of how data is collected. The statistical population of the present study is 2449 experts in the fields of humanities and behavioral sciences of the country's major universities. The collected information was analyzed and analyzed through a questionnaire with SPSS software. Descriptive indicators (frequency, frequency and mean) and inferential tests (Friedman) were used to analyze the data.
Results: The present study showed that from the point of view of experts in the field of humanities in major universities, publishing and publishing criteria, creator, translator, authored content, translated content, structure and appearance in evaluating and ranking specialized books in the field of humanities. It can be fundamental.
Discussion and conclusion: The result of the present study is to provide evaluation criteria that can be very important for both professionals and librarians to collect resources, resource ranking criteria can be useful for publishers to produce quality resources. Using the views of experts in the present study, it is possible to qualitatively rank the works by prioritizing the criteria by the experts in each field of knowledge. These rankings can help readers and researchers find higher quality resources, and librarians can help select and purchase higher quality resources if a large organization has ranked them. With the use of new tools, the speed of access to information may have improved, but the problem of finding reliable and quality resources remains strong, and ranking resources can play a role in solving this problem. Resource ranking criteria can also be useful for publishers to produce quality resources. Using the views of experts in the present study, it is possible to qualitatively rank the works by prioritizing the criteria by the experts in each field of knowledge. These rankings can help readers and researchers find higher quality resources, and librarians can help select and purchase higher quality resources if a large organization has ranked them. Criteria can also be important for libraries that self-evaluate resources. Using the criteria, libraries will be able to evaluate their collection and provide the recommended book quality rating to their users. It may not be necessary for libraries to review all of the criteria mentioned in the present study, especially since it has been clearly demonstrated in the prioritization made by experts that some criteria are more important than others in a field of knowledge. In library policy, the ranking can only be limited to important criteria, or non-important items can be removed from the set of criteria in each field and the final ranking can be given from the total number of evaluated criteria. ,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • specialized books
  • humanities and behavioral sciences
  • quality of resources