نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران و تأثیر آن بر تولیدات علمی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.30481/lis.2020.226284.1701

چکیده

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران و تأثیر آن بر تولیدات علمی بود.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی – توصیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 202 اعضای هیئت علمی پنج دانشکده هنر و معماری، الهیات و معارف اسلامی، حقوق و علوم سیاسی، علوم اقتصادی و اداری و علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران بود که با فرمول کوکران 132 نفر به عنوان نمونه و شیوه نسبتی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌‌های نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی گلینی‌مقدم و همکاران (1397) و تولیدات علمی سلیمانی و شکویی (1387) استفاده شد. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در سطح مطلوب (70/0 < α) تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای Spss و Amos انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی و تولیدات علمی رابطه معناداری وجود دارد (001/0 > P). رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی نقش موثری را ایفا کردند، که این نقش موثر، منجر به افزایش میزان تولیدات علمی آن‌ها گردید. واریانس تولیدات علمی اعضاء هیئت علمی حدود 31 درصد، از متغیر نقش رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات علمی تأثیر پذیرفت.
نتیجه‌گیری:رسانه‌های اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهای آموزشی در مکالمات دانشگاهی‌اند که در ارتباطات و تولیدات علمی روز به روز محبوب‌تر می-شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Media in the Scientific Relationship of Faculty Members of Mazandaran University and Its Impact on their Scientific Production

نویسندگان [English]

  • vahid dastyar 1
  • Nader Razeghi 2
  • Mehdi Faghih Abdolahi 3
1 ph.D. Student of the Sociology of Social Issues of Iran, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Associate Professor of the Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 MSc. Student of Sociology, Faculty of Social Sciences and Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to examine the role of social media in scientific communication of faculty members of Mazandaran University and its impact on scientific production.
Methods: This research was applied and performed by survey method. The statistical population included 202 faculty members of the five faculties of Arts and Architecture, Theology and Islamic Studies, Law and Political Science, Economic and Administrative Sciences, and Humanities and Social Sciences of Mazandaran University. In this survey, 132 people were selected using Cochran fourmula as the smaple. The Relative sampling was used as the sampling modle. In order to collect data, the questionnaires of the role of social media in the scientific communication of Golini Moghadam et al. (2018) and scientific productions of Soleimani and Shokooei (2008) were used. The reliability was determined using Cronbach's alpha coefficient at the desired level (α >0.70). Data analysis was performed using Spss and Amos software.
Results: The results of the correlation coefficient test showed that there is a significant relationship between age variables, service history and the role of social media in scientific communication with scientific products (P <0.001). Based on the results of the T-test, according to the demographic characteristics of the faculty members, it was shown that there was no significant difference between gender (p = 0.989) and marital status (p = 103) with scientific production, However, based on the results of the analysis of variance test, there is a significant difference between the scientific level and scientific products of the faculty members (P <0.001). Professors have more scientific output. The results of the one-sample T test showed that social media played a strong and effective role in the scientific communication of the faculty members of Mazandaran University (in the five mentioned faculties), This strong and effective role led to an increase in their scientific production. The variance of scientific productions of faculty members was about 31%, influenced by the role of social media in scientific communication.
Conclusion: Faculty members from Telegram and LinkedIn social media had the most and the least use, respectively. Most of the scientific productions of the faculty members are in the field of articles published in scientific-research journals, which they have compiled in collaboration, and their least scientific productions have been registered in the field of invention. Since the faculty members of Mazandaran University (in the five mentioned faculties) have used the social media of Telegram, WhatsApp, Google Scholar and Wikipedia the most, in general, they have used modern methods more than traditional methods in communication and scientific production. However, they have the ability to share their activities with non-specialists to exchange, distribute and receive content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Relationship
  • Faculty Members
  • Scientific production
  • Social Media