شناسایی مؤلفه‌های خلق معنا و کاربست آن در هستی‌شناسی براساس الگوی سه وجهی پرس از نشانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الزهرا

2 دانشیار دانشگاه

3 استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه الزهرا(س)

10.30481/lis.2021.269083.1795

چکیده

هدف: این پژوهش قصد دارد تا براساس الگوی سه‌وجهی پرس از نشانه مؤلفه‌های مؤثر در تبدیل مفهوم ذهنی به مفهوم قابل انتقال را از دیدگاه صاحب‌نظران استخراج و جهت کاربرد در هستی‌شناسی‌ها معرفی نماید.
روش پژوهش: رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش پدیدارشناسی بوده است. جامعه پژوهش 18 نفر از صاحب‌نظران حوزه عاشورا و ابزار گردآوری داده، مصاحبه، مشاهده، تحلیل متن مصاحبه‌ها و خاطرات چاپ شده، بوده است.
یافته‌ها: نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد، در تبدیل مفهوم ذهنی به مفهوم قابل انتقال یا معنا، مراحل مختلفی وجود داشته و هر مرحله دارای مؤلفه‌های متعددی بوده است. شناخت یک پدیده، ساخت الگوهای ذهنی از پدیده، انگیزه برای انتقال مفاهیم ذهنی به دیگران، انتخاب زبان مناسب برای انتقال مفاهیم ذهنی و شناخت شرایط اجتماعی، فرهنگی و نیازهای زمانی مخاطب از مراحل مهم بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که فرایندهای تبدیل مفهوم ذهنی به مفهوم قابل انتقال با فرایند خلق معنا. در این فرایند از زمان دریافت نشانه، شناخت پدیده و تشکیل مفهومی از آن در ذهن فرد تا انتقال مفهوم ذهنی به دیگران و خلق معنا، مراحل و مؤلفه‌های مختلفی تأثیرگذار بوده‌اند که مهمترین آن مربوط به ویژگی‌های فرد بوده است. بنابراین، تمرکز بر چگونگی بازنمون مدارک در هستی‌شناسی‌ها و نظام‌های اطلاعاتی و حتی نحوه تعامل فرد با نظام نمی‌تواند منجر به خلق معنا شود. بلکه باید به ویژگی‌های فردی که ارتباط مستقیمی با الگوهای ذهنی وی دارد، توجه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of meaning creation and its application in ontology based on the Peirce’s sign

نویسندگان [English]

  • khadije morady 1
  • amir ghaebi 2
  • massomeh kamran 3
1 alzahra
2 alzahra
3 alzahra
چکیده [English]

Objective: This study intends to extract the components of the effective concept in transforming the mental concept into a transferable concept from the perspective of experts based on Peirce’s sign and to introduce it for use in ontologies. To answer the question, what are the components of transforming a mental concept into a transferable concept from the point of view of experts based on the components of creating meaning in semiotics and their application in ontology?
Research method: The research approach was qualitative and the research method was phenomenological. This is because the method of phenomenological research seeks to understand and discover the experience of different people from the phenomenon under study to reach nature of people's lived experiences and deeply describe their life experiences, which are usually narrated in their own language. Using the phenomenological method, it is possible to directly receive the knowledge and experience of different people from concepts and phenomena. In the research community, there were 18 experts in the field of Ashura and tools for data collection, interviews, observation, analysis of the text of interviews. The phenomenological research used in this research was interpretive phenomenology which was done by inductive method.
Results: The results of data analysis showed that there were different stages in the transformation of mental concept into transferable concept or meaning and each stage had several components. Cognition of a phenomenon, construction of mental patterns of the phenomenon, motivation to convey mental concepts to others, choosing the appropriate language to convey mental concepts and understanding the social, cultural conditions and time needs of the audience have been important steps.
Conclusion: The results showed that the processes of transforming the mental concept into a transferable concept with the process of creating meaning. In this process, from the time of receiving the sign, recognizing the phenomenon and forming a concept of it in the individual's mind to transmitting the mental concept to others and creating meaning, various stages and components have been effective, the most important of which is related to individual characteristics. Therefore, focusing on how documents are represented in ontologies and information systems, and even how one interacts with the system, cannot lead to the creation of meaning. Rather, one should pay attention to the characteristics of the individual that are directly related to his mental patterns. The processes of perception and cognition in man have several stages and components related to each stage. Each person has their own personal world and structures their mental patterns based on this world. Therefore, for semantic retrieval, in addition to logical problems, statistical techniques and techniques, computer science and artificial intelligence should pay attention to other sciences such as sociology, psychology, anthropology and linguistics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaning
  • ontology
  • Peirce
  • triadic model
  • sign