تحلیلی بر وضعیت مدیریت محتوا و کاربری در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه قم

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، قم، ایران.

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، گرایش مدیریت کتابخانه دیجیتال، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

10.30481/lis.2021.288178.1832

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت پورتلت‌های مدیریت محتوا و کاربری در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایرانی انجام شد.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی از نوع ارزیابی مکاشفه‌ای انجام شده است. جامعه آماری پنج نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی پارس آذرخش، نوسا، تبیان، پروان پژوه و فراکاوش است. ابزار گردآوری داده ها سیاهه ارزیابی (محقق ساخته) است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از انواع فنون آماری توصیفی به همراه آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، شاپیرو-ویلک و کروسکال -والیس استفاده شد.

یافته‌ها: در حوزه مدیریت محتوا «نوسا» بهترین عملکرد را داشت. جامعه آماری در بخش «مدیریت رده بندی» حوزه مدیریت محتوا بهترین عملکرد و در بخش «مدیریت پیوندها» ضعیف ترین عملکرد را داشت. در حوزه مدیریت کاربری، «پارس آذرخش»، بهترین عملکرد را داشت. جامعه آماری ضعیف ترین عملکرد این حوزه را در بخش «مدیریت تالار گفتگو» داشت. همچنین بین نرم‌افزار های مورد بررسی در میزان بکارگیری انواع پورتلت های مدیریت محتوا و مدیریت کاربری تفاوت معناداری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: عملکرد جامعه آماری در مورد 114 پرتلت مدیریتی بررسی شد. جامعه آماری در حوزه مدیریت محتوا مبتنی بر سیاهه ارزیابی میانگین عملکردی 80% داشت و میانگین عملکردی جامعه آماری در حوزه مدیریت کاربری زیر 63% بود که در این میان «فراکاوش» و «پروان پژوه» عملکردی زیر50% داشتند. بنابراین در مقایسه کلی این نتیجه حاصل شد که جامعه آماری در حوزه مدیریت محتوا بهتر از مدیریت کاربری عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Content Management and User Status in Iranian Digital Library Software

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Norouzi 1
  • Nayereh Jafari-far 2
  • Azam Kanani 3
1 Department of KIS, University of Qom
2 MSc in Knowledge and Information Science. Department of Knowledge and Information Science, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran,
3 MSc in Knowledge and Information Science. Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to Analysis of Content Management and User Status in Iranian Digital Library Software.

Methods: This is an applied research and has done as a heuristic survey. Statistical population of the study consists of five Digital Library Softwares Pars Azarakhsh, Nosa, Tebyan, Farakavash and Parvanpajooh. Data collected from, check list (researcher-made). Different types of descriptive statistical techniques in collaboration with Kolmogorov–Smirnov test, Shapiro-Wilk test and Kruskal-Wallis H test has used for analyzing the data. The overall result showed that the statistical population had the weakest performance in the field of "link management" compared to other fields of content management. No portfolio has been provided by the statistical community in the "Forum Management" section. The new generation of digital libraries should use the virtual forum as a key solution to improve users' access to the required content and the formation of collective wisdom, so that geographical distances between researchers do not prevent knowledge sharing between them. In the "Poll Management (Getting Public Opinions)" section, none of the statistical community was able to provide all the portlets considered in the evaluation list. Receiving user feedback and information is essential to ensure user satisfaction and the realization of a user-friendly digital library. n the "Poll Management (Getting Public Opinions)" section, none of the statistical community was able to provide all the portlets considered in the evaluation list. Receiving user feedback and information is essential to ensure user satisfaction and the realization of a user-friendly digital library.Results: In terms of content management, Nosa had the best performance. The statistical population had the best performance in the "category management" section of the content management field and the weakest performance in the "link management" section. In the field of user management, "Pars Azarakhsh" had the best performance. The statistical community had the weakest performance in this area in the "forum management" section. Test of research hypotheses showed that there is no significant difference between the digital library software in the use of content management portals and user management.

Conclusion: The performance of the statistical population was evaluated for 114 management portlets. The statistical population in the field of content management according to the checklist had an average performance of 80% and the average performance of the statistical population in the field of user management was below 63%, among which even "Farakavash" and "Parvanpajooh" had a performance below 50%. Therefore, in general comparison, it was concluded that the statistical community in the field of content management has performed better than user management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content management
  • digital library
  • Evaluation Studies
  • software portlet
  • user management