خدمات راه دور و توسعه کتابخانه سیار آستان قدس رضوی:(راهکاری برای گسترش خدمات در جامعه)

نویسندگان

کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی