امنیت اطلاعات در ابر شاهراه الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد / مترجم