معیارهای انتخاب پایگاه اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد