عوامل و مسایل مهم در تدوین استراتژی... اینترنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی جهاد سازندگی