بررسی سبک مدیریت کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و مقایسه آن با سبک های مدیریت رنسیس لیکرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده