تعلیق اعتبار نشریات علمی: مطالعه موردی پایگاه گزارش استنادی نشریات طی سال های 2010 تا 2014

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم انسانی (نور)

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، واحد توسعۀ تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگی مجلات تعلیق شده طی سال‌های 2010 تا انتهای 2014 انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد نوعی مطالعه توصیفی است که با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 225 مجله است که طی سال‌های 2010 تا انتهای 2014 از پایگاه گزارش استنادی نشریات تعلیق شده‌اند. داده‌های پژوهش با استفاده از پایگاه گزارش استنادی نشریات و وب.آو.ساینس گردآوری شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مجلاتی از 117 حوزه موضوعی از سابقه تعلیق برخوردار بوده‌اند که بیشترین تعداد تعلیق در حوزه‌های موضوعی مهندسی برق و الکترونیک، مدیریت و هوش مصنوعی به وقوع پیوسته است. بررسی سهم کشورهای جهان از مجلات تعلیق شده نشان داد که کشورهای ایالات متحده، انگلستان و هلند دارای بیشترین تعداد مجلات تعلیق شده بوده‌اند. بررسی مدت زمان تعلیق مجلاتنیز نشان داد که 3/41 درصد از مجلات به مدت یک سال و 2/38 درصد نیز به مدت دو سال در حالت تعلیق قرار داشته‌اند. همچنین 65 درصد از مجلات تعلیق شده در سال پیش از تعلیق، در چارک‌های اول و دوم رشته خود قرار داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه دو نشریه علمی کشور از سابقه حضور در لیست مجلات تعلیق شده برخوردار بوده‌اند، آگاهی بخشی به پژوهشگران و دست‌اندرکاران نشریات علمی در کنار رصد منظم عملکرد استنادی مجلات می‌تواند از وقوع رخدادهای مشابه در آینده جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات