نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف این پژوهش سنجش نقش معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب کاربران به استفاده از وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بود.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش ارزیابانه و پیمایشی بود. جامعه اول پژوهش، وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و جامعه دوم، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 95-96 در چهار حوزه علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی، و کشاورزی بودند که حجم نمونه از جامعه دوم بر اساس جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان تعیین شد، و اعضای نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. پس از تأیید روایی و پایایی سیاهه وارسی و پرسشنامه محقق‌ساخته، داده‌های مورد نیاز پژوهش گردآوری گردید.
یافته‌ها: در مجموع برای 8 معیار طراحی ترغیبی، 107 مصداق شناسایی شد که در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بیش از 58 درصد از کل مصداق‌های شناسایی شده به‌کار گرفته شده بود. همچنین، در وب‌سایت این کتابخانه بیشترین توجه به معیار اعتبار وب‌سایت و در مقابل کمترین توجه به معیار شخصی‌سازی شده بود. از دیدگاه کاربران، نقش همه معیارهای طراحی ترغیبی در ترغیب آن‌ها به استفاده از وب‌سایت کتابخانه بیش از حد متوسط بود.
نتایج این پژوهش می‌تواند مورد استفاده کتابداران و طراحان وب‌سایت این کتابخانه‌ قرار گیرد و به آن‌ها در طراحی هر چه بهتر و مؤثرتر این وب‌سایت کمک نماید. کتابداران با آگاهی از نتایج پژوهش می‌توانند سبب برقراری ارتباط بهتر کاربران با وب‌سایت و ترغیب آن‌ها به استفاده و مراجعه مجدد به وب‌سایت و بهره‌گیری از خدمات کتابخانه شوند.

کلیدواژه‌ها