امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی امکان ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد بود.
این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی نهادی در شهر مشهد، و مدیران و کارشناسان در اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مشهد بودند (112 نفر). نمونه مورد نظر (86 نفر) بر اساس جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. داده‌های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته‌ گردآوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.
در کل از نظر کتابداران و مدیران، امکان و ضرورت ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد بیش از حد متوسط بود. همچنین، وضعیت زیرساخت‌های فضا و تجهیزات، امکانات مرتبط با کتابداری و اطلاع‌رسانی، و فناوری به منظور ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد بیشتر از حد متوسط و وضعیت زیرساخت‌های نیروی انسانی و بودجه کمتر از حد متوسط ارزیابی شد. پژوهش حاضر از معدود پژوهش‌های داخلی است که به خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی پرداخته و دیدگاه تصمیم‌گیران و عاملان این خدمات که با مشکلات و مسائل ارائه آن در کتابخانه‌ها مواجه‌اند، را بررسی کرده است. با بهره‌گیری از نتایج پژوهش حاضر، مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی می‌توانند در جهت ایفای یکی از نقش‌های مهم کتابخانه‌های عمومی که همان کمک به توسعه اقتصادی جامعه است، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها