شناسایی و داده کاوی عناصر نشر در استفاده از مجوزهای کریتیو کامنز در نشریات دسترسی باز پایگاه دوآج برای حمایت از حقوق مالکیت فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف: هدف از این مقاله شناسایی و داده کاوی عناصر نشر در استفاده از مجوزهای کریتیو کامنز در نشریات دسترسی باز پایگاه دوآج برای حمایت از حقوق مالکیت فکری است. vوش پژوهش داده‌کاوی توصیفی و جامعه آماری نشریات نمایه شده در پایگاه دوآج 9389 عنوان تا اوایل سال 2016 است. داده‌های مورد نیاز از پایگاه دوآج به صورت فراداده و با فرمت CVS شامل ناشران و 128کشور عضو این پایگاه ذخیره گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار رپیدماینر نسخه 7 و از مدل جدیدی بر اساس روش شناسی استاندارد کریسپ و الگوریتم درخت تصمیم C5.0 انجام گرفت. یافته‌ها نشان می دهد که 44/46 از نشریات از مجوزهای کریتیوکامنز استفاده نکرده‌اند. بیشترین تعداد مجوزها در این پایگاه، مجوز تخصیص است. ناشران در مجموع بیشتر از مجوز تخصیص با 88/28 درصد (711) عنوان و کمتر از مجوز اختیار- غیر اشتقاقی4/0 درصد(37) عنوان استفاده کرده‌اند که ناشران دانشگاهی با 07/35 درصد بالاترین رتبه را در استفاده از این مجوزها بدست آورده‌ است و از بین کشورها، مصر با 29/11 درصد رتبه اول، بریتانیا با 64/8 درصد رتبه دوم و برزیل با 33/8 درصد رتبه سوم را کسب نموده‌اند و در بین قاره‌ها، اروپا در استفاده از مجوزها رتبه اول را کسب کرده است. الگوریتم درخت تصمیم C5.0 با دقت 20/69 ، صحت 90/64 درصد و با خطای 10/35 درصد (صحت-1= نرخ خطا) برای ناشران کشورهایی نظیر آمریکا، برزیل، مصر، بریتانیا، لهستان مجوز تخصیص را پیش بینی کرده است

کلیدواژه‌ها