بررسی وضعیت تقریظ های نوشته شده بر کتابهای فارسی دفاع مقدس در بازه زمانی سال 1360 تا 139۷ در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تقریظ های نوشته شده بر کتابهای فارسی دفاع مقدس در بازه زمانی سال۱۳۶۰ تا ۱۳۹۷ در ایران صورت گرفت.
روش پژوهش: پژوهش با رویکرد کیفی انجام شد و تقریظهابه روش تحلیل محتوای ترکیبی بررسی شدند، جامعه آماری شامل ۵۷ تقریظ از ۵۵ کتاب فارسی دفاع مقدس در بازه زمانی سال۱۳۶۰ تا ۱۳۹۷ است. ۵۳ تقریظ متعلق به «آیت الله سید علی خامنه ای»، ۳ تقریظ متعلق به سردار قاسم سلیمانی و ۱ تقریظ متعلق به محمد رضا سنگری است.
یافته های پژوهش: آیت الله خامنه ای، با 53 تقریظ، دارای بیشترین تقریظ است. محتوای تقریظها شامل ۳ مقوله اصلی «بیان عواطف و احساسات»، «اظهارنظر» و «پیشنهاد» است که تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی بر اساس تعداد فراوانی 3 مقوله اصلی، حاکی از آن است که در میان تقریظ های مورد بررسی مقوله «بیان عواطف و احساسات» با 100 درصد دارای بیشترین فراوانی و «مقوله اظهار نظر» با 86 درصد در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین مقوله‌ پیشنهاد با 20 درصد دارای کمترین فراوانی در تقریظ ها است. هدف از نوشتن تقریظ بر کتابهای فارسی دفاع مقدس، بیشتر اطلاع رسانی مخاطبان جهت مطالعه، ترویج فرهنگ کتابخوانی، نشر و ترویج فرهنگ تحقیق و نویسندگی است.
نتیجه گیری: تقریظ افراد تاثیرگذار باعث بالا رفتن تیراژ و گسترش و توسعه صنعت چاپ در کشور و همچنین افزایش ساعات مطالعه و توسعه فرهنگ کتابخوانی است.

کلیدواژه‌ها