مطالعه میزان انطباق پیایندهای فارسی زبان با الگوی مفهومی پرس‌اُاُ (نمونه موردی: پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 عضوهیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: الگوی پرس‌اُاُ جدیدترین الگوی ایفلاست که برای توصیف بهتر پیایندها ایجاد شد. پژوهش حاضر در راستای شناسایی میزان انطباق پیایندهای فارسی زبان با الگوی پرس‌اُاُ انجام شد.
روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با استفاده از رویکرد ارزیابانه انجام شده است. جامعه پژوهش را 90 پیایند رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی موجود در نرم‌افزار رسا تشکیل داده است. به منظور انجام پژوهش از جداول تطبیقی الگوی پرس‌اُاُ با فیلدهای مارک استفاده شد. در نهایت از این جدول برای شناسایی انطباق پیشینه‌های پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد فیلدهایی که در پیشینه‌های پیایندهای فارسی استفاده شده با 5 طبقه پرس‌اُاُ در ارتباط هستند. با توجه به ویژگی‌ها و تغییراتی که در پیشینه‌ پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی مشاهده شد از بین طبقات پرس‌اُاُ Z1، Z5، Z6 ،Z11 و Z12 باید در مدل‌سازی پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین از میان 46 ویژگی‌ پرس‌اُاُ، 18 ویژگی در پیشینه‌های مورد بررسی یافت شد. که با 5 طبقه Z1، Z5، Z6، Z11 و Z12 در ارتباط هستند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش انطباق مطلوبی بین الگوی پرس‌اُاُ و پیشینه‌های پیایندهای رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی مشاهده نشد. مشکلاتی از قبیل عدم توجه به فهرست‌نویسی درست پیایندها، استفاده از قواعد مسطح انگلوامریکن، مشکلات نرم‌افزاری موجود در رسا به دلیل تبدیل از نسخه قبلی نرم‌افزار کتابخانه ملی به نرم‌افزار فعلی از دلایل این انطباق پایین هستند.

کلیدواژه‌ها