تحلیل کاربرد الگوی فراگفتمان هایلند در خلاصه سازی خودکار استناد مدار: پیشنهاد طرح حاشیه نویسی بافتارهای استنادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم ترتبیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

2 استاد گروه کتابداری و اطلاع‎رسانی دانشگاه شیراز

3 بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز

4 بخش علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

5 بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر، تحلیل کاربرد الگوی فراگفتمان هایلند در خلاصه‌سازی خودکار استنادمدار متون علمی و پیشنهاد یک طرح حاشیه‌نویسی فراگفتمان‌مدار برای بافتارهای استنادی به منظور به‌کار‌گیری در خلاصه‌سازی استنادمدار می‌باشد.
روش: روش‌شناسی این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای است و پاسخ‌دهی به سؤالات پژوهش، از طریق مطالعه و تحلیل منابع مربوط به الگوی فراگفتمان هایلند، خلاصه‌سازی خودکار متون علمی، تحلیل بافتارهای استناد و طبقه‌بندی کارکردهای استناددهی انجام شده است.
یافته‌ها: فراگفتمان تعاملی هایلند برای نشان‌دادن چشم‌انداز نویسنده نسبت به اطلاعات گزاره‌ای و خواننده به کار می‌رود و از ابزارهای زبانی مناسب ژانر نقد بهره می‌برد. لذا، برای تحلیل بافتارهای استنادی مناسب است. از فراگفتمان تعاملی هایلند می‌توان برای ساخت پیکره مناسب جهت خلاصه‌سازی خودکار استنادمدار بهره گرفت و مراحل ایجاد رده‌بند‌های مورد نیاز فرآیند خلاصه‌سازی، پالایش بافتارهای استنادی و انتخاب جملات برای درج در خلاصه نهایی را بر اساس آن انجام ‌داد. حاشیه‌نویسی پیکره‌ها عموما بر اساس یک طرح حاشیه‌نویسی انجام می‌شود. طرح حاشیه‌نویسی فراگفتمان‌مدار بافتارهای استنادی، با80 طبقه پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها