نقد و بررسی عناصر فرامتنی پایان نامه هایی با موضوع پیوند اعضا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مشاور سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران

10.30481/lis.2019.166042.1488

چکیده

مسأله این پژوهش، نقد و بررسی عناصر فرامتنی 42 پایان نامة فقهی و حقوقی با موضوع یکسان «پیوند اعضا» است.
روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با ابزار سیاهة وارسی است .
اهداف: بررسی میزان اختلاف دامنة موضوعی با استناد به عنوان آنها ؛ بررسی میزان مطابقت محتوای چکیدة پایان نامه های مورد تحقیق با چکیدة ساختار یافته؛ بررسی میزان مطابقت ساختار پایان نامه ها به لحاظ کمی و کیفی با تعداد و محتوای 5 فصل پایان نامه.
یافته ها : 1. موضوع «پیوند اعضا» در90% از پایان نامه های مورد پژوهش، موضوع اصلی و یکسان ورویکرد پژوهش دربالغ بر90% از پایان نامه ها تقریبا یکسان و تکراری است؛ 2. نزدیک به 40% از پایان نامه ها، 6 عنصرالزامی چکیدة ساختار یافته را در بر دارند؛ 3. فقط 5% از پایان نامه ها منطبق با تعداد و محتوای فصول پنجگانه بر اساس روش تحقیق بوده و 15% هم مطابق با تعداد و نزدیک به محتوای فصول پنجگانه می باشند وفصول 5/67% از پایان نامه ها نیز کمتر یا بیشتر از 5 فصل می باشد. به لحاظ محتوایی، در 5/57% از پایان نامه ها در هیچ فصلی، کلیات و روند پژوهش معرفی نشده و در 65% از پایان نامه ها نیز اشاره ای به پیشینة پژوهش نشده و 50% از پایان نامه ها فاقدارائه پیشنهاد می باشد.

کلیدواژه‌ها