ارزیابی ناشران حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس شاخص‌های ارزش ویژه برند از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی این رشته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.30481/lis.2019.158860.1470

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین ناشران حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی به لحاظ شاخص‌های ارزش ویژه برند ازدیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی این رشته است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع پیمایشی و توصیفی است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای است که بر اساس مدل آکر تهیه شده است و روایی و پایایی آن تأیید شد. جامعه پژوهش را تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) دانشگاه‌های تهران، فردوسی و شهید چمران تشکیل داده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون t) استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نشر کتابدار، چاپار، کتابخانه رایانه‌ای و دبیزش به ترتیب بیشترین نمرات شاخص های ارزش ویژه برند را کسب کرده اند.
نتیجه‌گیری: در کل می‌توان گفت که ناشران حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی به لحاظ ارزش ویژه برند در وضعیت متوسطی قرار دارند و نیاز است تا جهت ارتقا در هر یک از شاخص های ارزش ویژه برند فعالیت شود.

کلیدواژه‌ها