بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در مجلات فارسی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مدیریت اسناد و مطبوعات، گروه مطبوعات، کارشناس نشریات غیرفارسی

2 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.30481/ijlis.2019.158978.1471

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان به‌کارگیری مؤلفه‌های خلاقیت گیلفورد در مجلات فارسی کودکان صورت گرفت.
رویکرد / روش پژوهش: روش پژوهش، تحلیل محتوا و جامعه آماری را مطالب داستانی، غیرداستانی 12 مجله معتبر فارسی کودکان فهرست شده در تقسیم‌بندی شورای کتاب کودک تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای برای مطالب داستانی و غیرداستانی است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق ساخته‌ای است که بر اساس مولفه‌های هشت گانه تفکر خلاق گیلفورد تهیه شد. روایی ابزار بر مبنای پژوهش‌های پیشین و پایایی با ضریب همبستگی درون‌گروهی تایید شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین مولفه‌های تفکر خلاق گیلفورد در مطالب داستانی و غیرداستانی مجلات متفاوت است. در مطالب داستانی تمام مجلات مورد بررسی، حساسیت به مسأله با میانگین 5/7 بیشترین بود و کمترین میانگین مربوط به پیچیدگی و پس از آن ترکیب است. همچنین میانگین میزان پرداختن به مولفه حساسیت به مساله در بین مطالب غیرداستانی مجلات فارسی کودکان بیش از سایر مولفه‌ها بود و کمترین میزان میانگین نیز به مولفه ارزشیابی تعلق گرفت. در مطالب داستانی مجله سه چرخه و در مطالب غیرداستانی مجله نبات توانسته بودند نسبت به سایر مجلات به مولفه‌های خلاقیت توجه بیشتری را داشته باشند.
نتیجه‌گیری: مجلات کودکان فارسی باید توجه بیشتری به مساله خلاقیت داشته باشند، این مهم با رویکرد فعلی آنان قابل دستیابی نخواهد بود و باید در خط مشی مربوط به انتشار آثار خود تجدید نظر اساسی نموده و تلاش نمایند تا ضمن شناخت موانع موجود در راستای رفع آنها گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the extent of using Gilford's components of creativity in Persian children's magazines

چکیده [English]

Abstract:
Purpose: The purpose of the present study is to investigate the extent to which Gilford's components of creativity were used in Persian magazines of children. The aim is to identify the best creative supporter of children's magazines for collection building.
Methodology: This study is applied research. The statistical population of the research consisted of children magazines which are in Persian language and consists of three content (stories, non-fiction, and pictures), published by 21 prestigious Persian magazines of children and adolescents listed in the year in the division of the Children's Book Council. A stratified random sampling method was used for each of the triple types of content that were 413 non-fiction articles, 152 story articles, 433 picture stories and 442 images of nonfiction content. Survey research and content analysis were used to identify components of Gilford's creativity in the content of magazines including sensitivity to problem, fluidity, analysis, composition, evaluation, complexity, evaluation, and flexibility. A research made checklist was the tool for gathering data. The validity of the tool was based on previous research and its reliability was confirmed by the intra-group correlation coefficient.
Findings: The findings of the study showed that the mean of Gilford creative thinking components varies in the content of fiction, nonfiction, and magazine publishing. In the fictional material, the most commonly used component in the storytelling of all journals is the sensitivity component to the problem with the mean of 7.5 and the lowest average is the complexity and then the combination. In non-fiction articles, it was also found that the average rate of addressing the problem sensitivity component among non-fiction articles of Persian journals was more than the other components, and the least amount of meanings belonged to the evaluation component. It was also found that in pictures, the most average in children's magazines is the sensitivity to the problem, while the amount of attention to the components of creativity in the pictures of children's magazines is small. Another finding of the present study showed that the mean- The components of creative thinking in non-fiction pictures are more than fictional images, and they have become more relevant to these components. It was also found that in the material of the magazine Tricycle, in non-fiction articles of the magazine, in the narrative images of Soroush Magazine, and in the non-fiction pictures of the magazine, Candles magazine have been able to pay more attention to, or, in other words, richer the components of creativity than other magazines. In general, the findings of the present study suggested that Persian journals should pay more attention to the issue of creativity, which would not be possible with their current approach and should be revised in the policy of publishing their works. And try to find out what obstacles they encounter in tackling them.
Results: The Persian journals should pay more attention to the issue of creativity, which would not be possible with their current approach and should be revised in the policy of publishing their works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • Guilford
  • Creative thinking components
  • Children Persian Magazines