شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش مدیریت دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد

10.30481/ijlis.2019.183033.1553

چکیده

هدف: سازمان‌‌ها به منظور ادامه فعالیت‌‌های خود و پایداری و پیشرفت در چرخه رقابتی خود نیازمند مدیریت دانش هستند. یکی از مشکلات سازمان‌‌ها و مدیران پیاده سازی مدیریت دانش است، در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش نقش مه‌می‌در موفقیت و پیشرفت سازمان دارد. در این میان، عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش، تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل و ارائه چارچوبی مناسب برای به کارگیری آن‌‌ها در فرآیند پیاده سازی مدیریت دانش، نقشی اساسی در پیشبرد اهداف سازمان داردهدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از مطالعه پژوهش‌های پیشین است.
روش شناسی: جهت شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب تعداد 335 مقاله چاپ شده در پایگاه های علمی همچون ساینس دایرکت، علم نت، مگ‌ایران و پایگاه مرکز علمی جهاد دانشگاهی در بین سال های 2010 تا 2018 در حوزه مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته است. از روش وزن‌دهی شانون بر مبنای تحلیل محتوا برای تعیین اوزان کدها استفاده شد.
یافته‌ها: خروجی روش فراترکیب سه مقوله (سازمانی، فردی و محیطی)، هشت مفهوم (فرایندهای مدیریت دانش، ساختار سازمانی، فناوری، مدیریتی، فردی، اعتماد، رقابتی و فرهنگی - اجتماعی) و 52 کد در پیاده سازی مدیریت دانش شناسایی گردید.
نتایج: مطابق پژوهش‌های پیشین به ترتیب توجه به عوامل فرهنگی سازمان، رهبری، همراستایی راهبردی، حمایت مدیران ارشد، فناوری اطلاعات و انگیزه افراد در حوزه پیاده سازی مدیریت دانش دارای بیشترین اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and ranking the factors effecting the knowledge management implementation using meta-synthesis method

چکیده [English]

Purpose: Organizations require knowledge management in order to continue their activities and sustainability in their competitive cycles. One of the problems of organizations and managers is the implementation of KM, considering the factors affecting the implementation of KM plays an important role in the success and development of the organization. Meanwhile, the factors affecting the implementation of KM, determining the importance of each of the factors and providing an appropriate framework for their application in KM implementation process play a fundamental role in advancing the organization's goals.The purpose of this research is to identify and rank the factors affecting the implementation of KM by review the past researchs.
Method: Meta-synthesis attempts to integrate results from a number of different but inter-related qualitative studies. In order to identify the factors, all dimensions of knowledge management implementation have been identified through Meta-Synthesis using 335 papers were published in Sciencedirect, SID, Magiran and ElmNet from 2010 to 2018. Then the importance and priority of each proposed dimension was determined using Shannon quantitative method based on content analysis.
Results: The results of the research in the extension method showed 3 categories (organizational, personal and environmental), 8 concepts (knowledge management process, organization structure, technology, management, individual, trust, competitive and culture) and 52 codes (knowledge creation (0.016), knowledge identification (0.026), knowledge leadership (0.00), knowledge planning (0.01), knowledge effectiveness (0.024), knowledge sharing (0.039), knowledge evaluation (0.01), knowledge storage (0.02), knowledge learning (0.00), knowledge transparency (0.00), knowledge implementation (0.024), knowledge quality (0.024), knowledge management alignment (0.02), organization strategy (0.016), knowledge management strategies (0.039), employees enrichment (0.01), organizational enrichment (0.00), organizational sources (0.02), financial sources (0.016), organizational environment (0.00), the number of employees (0.016), recruitment (0.00), organizational size (0.016), performance evaluation (0.026), knowledge management system selecting (0.026), employees training (0.031), reverse engineering (0.00), fast upgrade (0.024), flexability (0.032), confidence (0.032), easy implementation (0.026), technological tools(0.01), storage capacity (0.024), information technology infrastructure (0.035), management support (0.035), human resource management (0.039), team working (0.031), participation (0.00), motivation (0.034), justice(0.00), readiness(0.00), concentration (0.00), communication (0.031), employees trust and managers(0.031), employees trust (0.024), competition force (0.016), benchmarking (0.016), world services availability (0.02), best practices (0.01), knowledge base culture (0.01), innovation culture (0.032) and organizational culture (0.044)) in knowledge management implementation.
Conclusion: A successful knowledge management program will consider more than just technology. An organization should also consider organization culture, leadership, strategic alignment, managers' support, information technology and motivation were identified as the most important factors for success of knowledge management implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge management implementation
  • Meta-Synthesis
  • Shannon Entropy