بازدارنده ها و شرایط جذب ناکاربران به کتابخانه های عمومی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.30481/lis.2019.186888.1582

چکیده

زمینه و هدف: ناکاربران کسانی هستند که به هر دلیلی به کتابخانه مراجعه نمی کنند. شناخت دلایل عدم مراجعه و شروط مشتری برای مراجعه، همواره یکی از دغدغه‌های سازمان‌های خدماتی بوده است. هدف از انجام تحقیق این پژوهش، شناسایی دلایل عدم مراجعه و شروط ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه‌های عمومی ایران است.
روش: این پژوهش، تحقیقی کیفی است. جهت گردآوری داده ها از روش مصاحبه ساختار یافته استفاده شد. نظریه زمینه ای مبنای این پژوهش بود و اطلاعات خام حاصل از مصاحبه‌ها طی 3 مرحله کدگذاری شد. جهت کدگذاری داده ها نرم افزار مکس کیودا بکار گرفته شد. 105 ناکاربر از 11 استان جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند.
یافته ها: حاصل تحلیل مصاحبه‌ها، 64 کد باز، 26 زیرطبقه، 12 طبقه، و 5 طبقه محوری بود. از میان طبقات محوری، طبقه سازمان ناکارآمد به عنوان طبقه مرکزی انتخاب شد. یافته‌ها نشان داد ناکاربران، محتوا، امکانات، و محیط و خدمات کتابخانه ناکارآمد است. همین موارد کافی است تا ناکاربران کتابخانه را سازمانی ناکارآمد تلقی کرده و ناکارآمدی را دلیلی برای عدم مراجعه به کتابخانه عنوان کنند. علاوه بر این، موجودیت ضعیف و محیط اطلاع گریز از دیگر دلایلی است که ناکاربران به آن اشاره کردند. ناکاربران برای مراجعه به کتابخانه شروطی دارند؛ آن‌ها زمانی به کتابخانه خواهند آمد که گستره منابع و خدمات کتابخانه بهبود و توسعه یابد و همچنین ساختار استاندارد محیطی-امکاناتی بر کتابخانه حاکم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Barriers and Conditions for Attracting Non-users to Iranian Public Libraries

نویسنده [English]

  • Hamidreza Mahmoodi 2
2 Knowledge and Information Science dept, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose
Non- users are those who do not go to the library for any reason. Identifying the reasons for not being present and the client's conditions for going to the library has always been a concern for public libraries. This paper seeks to provide insight into the reasons why non-users do not use the library as well as to identify the non-users' conditions to go to the library.
Design/methodology/approach
Results are built on a qualitative user study. Indeed findings are gained based on Grounded Theory in 3 stages. Data are collected by semi-structured interviews in which 105 non-users form 11 provinces of Iran participated in. Analyzing was started with open encoding. In the next step the open codes are clasified and the open codes that had a meaningful relationship are located in the certain categories. Categorizing is continued until recognizing the axis categories. Eventually the central class was chosen and relationship of categories are described by.
Findings
Analyzing interviews generated 64 open codes, 26 sub-categories, 12 categories, and 5 core categories. Among the core categories, the inefficient organization class was chosen as the central class. The findings indicate that the content, facilities, environments and services of library are ineffective. Non-users consider the library as an ineffective organization. They do not go to the library due to ineffectiveness. In addition, poor entity and anti-information environment are other reasons that the non-users pointed to. Nevertheless they will come to the library if the scope of resources and services would expand and improve. They also expect that the standard structure of the environment and equipment to be observed and tangible in the soul of the library.
Originality/value
The subject of the study and the use of the qualitative method express the originality and value of this research. Identifying the reasons for not being present of non-users in the library as well as their conditions to go to the library are helpful in policy making and formulating realistic policies.
Findings
Analyzing interviews generated 64 open codes, 26 sub-categories, 12 categories, and 5 core categories. Among the core categories, the inefficient organization class was chosen as the central class. The findings indicate that the content, facilities, environments and services of library are ineffective. Non-users consider the library as an ineffective organization. They do not go to the library due to ineffectiveness. In addition, poor entity and anti-information environment are other reasons that the non-users pointed to. Nevertheless they will come to the library if the scope of resources and services would expand and improve. They also expect that the standard structure of the environment and equipment to be observed and tangible in the sou

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-users
  • Iranian public libraries
  • conditions
  • use and non-use