بررسی میزان رعایت معیار‌های مرتبط با حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه‌‌های دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم ‌پزشکی تبریز براساس استاندارد [E] ۱۸۹۲۵ ISO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز

10.30481/lis.2019.207240.1647

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رعایت معیار‌های مرتبط با حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌تبریز و علوم‌پزشکی براساس استاندارد ۱۸۹۲۵ ISO انجام شده است.
روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری را مسئولان 25 کتابخانه‌ دانشگاه‌تبریز و علوم‌پزشکی تشکیل می‌داد. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامة برگرفته از متن استاندارد ایزو ۱۸۹۲۵ بود که پس از تائید روایی و پایایی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار‌های اکسل و SPSS انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در بین ۲۵ کتابخانه مورد بررسی، کتابخانه‌‌های دانشکده تربیت‌بدنی، دانشکده حقوق و کتابخانه دانشکده پزشکی به‌ترتیب با میانگین ۵۷/۳، ۴۵/۳ و ۴۳/۳، در بیشترین سطح و کتابخانه‌‌های دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی و دانشکده مامایی و پرستاری به‌ترتیب با میانگین ۵۰/۱، ۵۵/۱ و ۵۷/۱ در کمترین سطح میزان رعایت استاندارد قرار دارند. سایر نتایج نشان داد از بین 7 مؤلفه مربوط به استاندارد ۱۸۹۲۵ ISO مؤلفه‌‌های محفظه ذخیره‌سازی و محوطه نگهداری به‌ترتیب با میانگین ۵۵/۳ و ۶/۳ بیشترین و مؤلفه‌‌های اقدامات لازم در برابر آتش‌سوزی و فرایند آماده‌سازی به‌ترتیب با میانگین ۸۰/۱ و ۶۹/۱ در کمترین سطح رعایت شده‌اند. میانگین کل میزان رعایت هفت مؤلفه استاندارد در کتابخانه‌‌های دانشگاه‌تبریز ۴۶/۲ و در کتابخانه‌‌های دانشگاه علوم‌پزشکی‌تبریز ۵۰/۲ می‌باشد.
نتیجه‌گیری: یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که اغلب کتابخانه‌‌های مورد بررسی در زمینه حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی، از شیوه‌‌های منطبق بر استاندارد استفاده نمی‌نمایند، که این امر می‌تواند در درازمدت برای کتابخانه به عنوان یک چالش مطرح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of compliance rate of preservation of non-printed information carriers in Tabriz University libraries and Medical Sciences Based on standard ISO 18925 [E]

نویسندگان [English]

  • afshin hamdipour 1
  • rasool zavaraqi 2
  • maryam mohseny 3
1 Associate Professor, Department of knowledge and information science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Department of knowledge and information science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 MA. in Information Management, Department of knowledge and information science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the preservation compliance rate of non-printed information carriers in the libraries of Tabriz University and Medical Sciences of Tabriz University by standard 18925 ISO [E].
Methods: A descriptive survey method is used. The statistical population of this study was 25 librarians of Tabriz University and Medical Sciences of Tabriz University. A Questionnaire made by the researcher was used to obtain the opinions of librarians of Tabriz University and Medical Sciences of Tabriz University. The questionnaire was based on standard ISO 18925 [E]. This questionnaire has 7 sections with 50 questions including: Environmental conditions (9 questions), Enclosures (9 questions), Preparation (3 questions), Storage housing (6 questions), Storage rooms (11 questions), Fire-protective storage (5 questions), Identification, inspection, and cleaning (7 questions). Which validity was confirmed by experts and professors.In order to the analysis of data, descriptive statistics, and Microsoft Excel and SPSS software were used.
Results: The findings showed that among the 25 studied libraries, the libraries of the Physical Education Faculty with mean of 3.57 and the Law Faculty with mean of 3.45 and the library of the Medicine Faculty with mean of 3.43, the most and libraries of the Economics Faculty With mean of 1.5 and the Faculty of Education and Psychology of Tabriz University with mean of 1.55 and the Midwifery and Nursing Faculty with the average of 1.75 points, the lowest average in the preservation of non-printed informational carriers according to the standard 18925 ISO [E]. Regarding to the compliance rate among of 7 elements of ISO 18925 [E] standard, the Storage elements with an average of 3.55 and Upkeep enclosures with mean of 3.6 have the highest and elements of Fire protection measures with an average of 1.8 and a Preparation process with mean of 1.69 average have the lowest accordance with the standard parts of ISO 18925 [E]. The average compliance rate of the other three items of standard ISO 18925 [E], including: Environmental conditions, Storage rooms and Identification, inspection, and cleaning, are 1.82, 2.82, and 2.85, respectively. The average of the total compliance rate of the seven elements of ISO 18925 [E] was 2.46 in the Tabriz University libraries and 2.5 in the Medical libraries. The results showed that most of the libraries of Tabriz University and Medical sciences in the level of protecting non-printed informational carriers do not use standards-compliant practices
Conclusion: Findings of this study showed that most of the libraries surveyed do not use standard compliant in the preserving of non-print informational carriers, which this subject can be a challenge for the libraries in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preservation
  • Conservation
  • ISO 18925 [E]
  • Non-printed information carriers