نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اسماعیل پور قوچانی، رمضانعلی نسخه ای نفیس در مجموعه قرآنهای خطی آستان قدس رضوی [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1380، صفحه 121-127]
 • اسماعیل پورقوچانی، رمضانعلی عرض دید قرآن های خطی در کتابخانه آستان قدس رضوی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 96-119]
 • اصغری پوده، احمدرضا عناصر و ویژگیهای مهم در طراحی صفحات وب سایت کتابخانه های دانشگاهی [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1380، صفحه 31-51]
 • اکرمی، مهین بررسی امکانات و نیازهای اطلاعاتی کارخانه های صنایع غذایی شهر مشهد [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1380، صفحه 13-33]

ب

 • بهشتی، جمشید برنامه درسی مطالعات اطلاع رسانی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 120-130]

پ

 • پریرخ، مهری وضعیت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و الگویی مناسب برای نظام اطلاع رسانی [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1380، صفحه 35-64]
 • پور انتظاری، اصغر یکسال استفاده از کتابخانه جامع گوهرشاد [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1380، صفحه 1-4]
 • پولادی نجف آبادی، فرهاد سبک مدیریت در کتابخانه های دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1380، صفحه 5-29]

ت

 • تاونلی، چارلز تی. مدیریت دانش و کتابخانه های دانشگاهی [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1380، صفحه 99-120]

ج

 • جوکار، عبدالرسول نیاز به تحول در برنامه های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1380، صفحه 9-25]
 • جی لی، کانگ وو مقایسه کارایی موتورهای کاوش شبکه جهانی وب در بازیابی اطلاعات بهداشتی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 155-171]

ح

 • حمدی پور، افشین نیاز به تحول در برنامه های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1380، صفحه 9-25]

خ

 • خادمیان، مهدی بررسی احتمال تاثیر پذیری مجموعه ادواریهای چاپی از مجموعه ادواریهای الکترونیکی دسترس پذیر در دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1380، صفحه 91-111]
 • خادمیان، مهدی مدیریت دانش و کتابخانه های دانشگاهی [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1380، صفحه 99-120]

د

ز

 • زاهد زاهدانی، مریم اعضا هیئت علمی دانشگاه شیراز تولیداطلاعات علمی:بررسی کمی سالهای 1378_1369 [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1380، صفحه 27-50]

س

 • سلکی، غلامرضا بررسی تاثیر شیوه های نمایه سازی بر قابلیت بازیابی منابع مشخص و موجود درسه نرم افزار کتابخانه ای فارسی [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1380، صفحه 69-90]
 • سوی، سوزان ک. توانمندی سازی توانمند سازان: تعیین جایگاه حرفه مندان کتابداری و اطلاع رسانی در آینده توسعه رشته ای و حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1380، صفحه 81-110]

ص

 • صنعت جو، اعظم بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1380، صفحه 51-70]

ط

 • طالب زاده، عبدالرضا روش های جستجو در وب [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1380، صفحه 113-129]
 • طلاکوب، مینا رهنمودهایی برای مدیریت خدمات مرجع در کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1380، صفحه 89-98]

ف

 • فتاحی، رحمت الله دوره دکتری کتابداری واطلاع رسانی:ملاحظاتی پیرامون شرایط ،ویژگی ها و ملزومات و کاربردی این مقطع و شایستگی دانش آموختگان ان [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 9-26]
 • فتاحی، رحمت الله دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی: ملاحظاتی پیرامون شرایط، ویژگیها و ملزومات نظری کاربردی این مقطع و شایستگی دانش آموختگان آن [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 9-25]
 • فون سولمز، س . ه . امنیت اطلاعات در ابر شاهراه الکترونیکی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 131-154]

ق

 • قاسمی، علی حسین امنیت اطلاعات در ابر شاهراه الکترونیکی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 131-154]
 • قربانی، ولی بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد و ارزیابی توانایی مجموعه کتابخانه ها در بر آوردن این نیاز ها [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1380، صفحه 27-44]
 • قربانی، ولی بررسی نیاز های اطلاعاتی دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد و ارزیابی توانایی مجموعه کتابخانه ها در بر آوردن این نیازها [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 27-44]

گ

 • گزنی، علی سازماندهی اطلاعات در نظام های بازیابی اطلاعات [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 70-95]

م

 • مجیری، شهین بررس میزان آشنایی و استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی از منابع مرجع [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 45-69]
 • مهراد، جعفر اعضا هیئت علمی دانشگاه شیراز تولیداطلاعات علمی:بررسی کمی سالهای 1378_1369 [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1380، صفحه 27-50]

ن

 • نبوی، فاطمه مقایسه کارایی موتورهای کاوش شبکه جهانی وب در بازیابی اطلاعات بهداشتی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، 1380، صفحه 155-171]
 • نصراللهی، سید نورالله عوامل بازدارنده و مشوق پژوهش کتابداران عضو هیئت علمی [دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، 1380، صفحه 53-68]
 • نوکاریزی، محسن توانمندی سازی توانمند سازان: تعیین جایگاه حرفه مندان کتابداری و اطلاع رسانی در آینده توسعه رشته ای و حرفه ای علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1380، صفحه 81-110]

و

 • وفادارمرادی، محمد آئین کتابت در نسخه های خطی قرن 7تا9 ه.ق. در کتابخانه آستان قدس رضوی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، 1380، صفحه 71-79]

ی

 • یوسفی، سید ابوالفضل مظالعه غیر درسی دانش آموزان دوره متوسطه استان قم [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، 1380، صفحه 65-88]