نمایه نویسندگان

آ

 • آبام، زویا عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی وتغییر نگرش دانشجویان کتابداری و روانشناسی بالینی در دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1382، صفحه 47-66]
 • آزاد، اسد الله نظام‌های هوشمند و کاربرد آن‌ها در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 65-79]
 • آهنگری، علی بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی مراجعان کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1382، صفحه 67-85]

ا

 • اخوتی، مریم نظام‌های هوشمند و کاربرد آن‌ها در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 65-79]
 • اخوتی، مریم نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی (از شماره 1 تا 20) [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 109-131]
 • ارسطو پور، شعله ارزش اطلاعات در فهرست‌های کتابخانه‌ای [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1382، صفحه 29-46]
 • اسماعیل پور، رمضانعلی یک پاره از سی‌پاره قرآن محمدبن عثمان‌بن حسین ور‌ّاق غزنوی به شماره 4680 دفتر جزوات [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1382، صفحه 47-62]
 • اکبری، عسگر بررسی وضعیت کتابخانه‌های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسة آن‌ها با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 139-141]
 • امین دهقان، نسرین تحلیل محتوای کتاب‌های داستانی مناسب کودکان در گروه سنی «ب» با رویکرد کتاب‌درمانی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 19-53]

ب

 • بودی، سونیا برخی ملاحظات در جایگاه پرسش در فرایند پژوهش چگونه خلأ بین آنچه ما آموزش می‏دهیم وآنچه دانشجویان در عمل انجام می‏دهند را پر کنیم؟ [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1382، صفحه 103-118]
 • بیگدلی، زهرا عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی وتغییر نگرش دانشجویان کتابداری و روانشناسی بالینی در دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1382، صفحه 47-66]

پ

 • پریرخ، مهری تحلیل محتوای کتاب‌های داستانی مناسب کودکان در گروه سنی «ب» با رویکرد کتاب‌درمانی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 19-53]
 • پریرخ، مهری نقش ادبیات کودکان و نوجوانان درپاسخگویی به نیازهای آنان [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1382، صفحه 23-36]

ح

 • حسن زاده، محمد خدمات مرجع الکترونیکی شیوه‌های نوین پاسخگویی به پرسش‌های مرجع [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 97-107]
 • حسن زاده، محمد فرایند کار یک کتابخانه مجازی (ساختار، محتوا، شیوة عمل و مدیریت) [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 11-22]
 • حیاتی، زهیر رویکرد مفهومی به اتحادیة کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1382، صفحه 37-46]
 • حیاتی، زهیر تعیین نشریات هستة لاتین دانشکدة ادبیات وعلوم انسانی و دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در کتابخانة میرزای شیرازی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1382، صفحه 87-102]

خ

 • خادمیان، مهدی معرفت‌شناسی و دیدگاه اجتماعی‌ـ شناختی در علم اطلاع‌رسانی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1382، صفحه 63-100]

د

 • داور پناه، محمد رضا مدیریت دانش، عاملی راهبردی برای توسعة سازمانی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 3-18]
 • دیانی، محمد حسین گزارشی از بانک اطلاعات «ده‌سال پژوهش در خراسان» (1379ـ1370) [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 81-96]
 • دیانی، محمد حسین دایرة‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1382، صفحه 113-119]
 • دیانی، محمد حسین دانشگاه مجازی [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 1-10]
 • دیانی، محمد حسین د‌ه سال پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 33-46]

ر

 • رنجبر، جهانگیر تعیین نشریات هستة لاتین دانشکدة ادبیات وعلوم انسانی و دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در کتابخانة میرزای شیرازی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1382، صفحه 87-102]
 • رنجبر، جهانگیر برخی ملاحظات در جایگاه پرسش در فرایند پژوهش چگونه خلأ بین آنچه ما آموزش می‏دهیم وآنچه دانشجویان در عمل انجام می‏دهند را پر کنیم؟ [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1382، صفحه 103-118]

س

 • سالاری، محمود نقش کتابدار دیجیتالی در مدیریت نظام‌های اطلاعات دیجیتالی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 109-124]

ش

 • شرا، جس شالوده معرفت ‌شناختی علم کتابداری [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 47-79]
 • شفیعی، سلیمان تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش آلی، تجزیه، معدنی و فیزیک طی سالهای 1370 تا 1379 در دانشگاه شیراز [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 80-95]

غ

 • غفرانی، عبدالله دستنویس‌های آثار شیخ طوسی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 125-138]

ف

 • فتاحی، رحمت الله تحلیلی بر ارزش افزودة اطلاعات و نظام‌های اطلاعاتی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1382، صفحه 1-28]
 • فتاحی، رحمت الله شالوده معرفت ‌شناختی علم کتابداری [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 47-79]
 • فتاحی، رحمت الله نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی (از شماره 1 تا 20) [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 109-131]

ک

 • کلینی، سارا بررسی ساختار پایگاه اطلاعاتی کتاب‌های الکترونیکی فارسی در کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 55-64]

م

 • ماریا کامپوس، فرناندا مارک بین‌المللی: قالبی مجازی در عصری مجازی [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 23-32]
 • متیوز، جو ارزش اطلاعات در فهرست‌های کتابخانه‌ای [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، 1382، صفحه 29-46]
 • منتظر، غلامعلی دانشگاه مجازی [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 1-10]
 • منصوریان، یزدان مروری بر پژوهش‌های کاربر‌‌مدار درمطالعات بازیابی اطلاعات مبتنی بر وب [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1382، صفحه 1-22]
 • مهراد، جعفر بررسی ساختار پایگاه اطلاعاتی کتاب‌های الکترونیکی فارسی در کتابخانة منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز [دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، 1382، صفحه 55-64]
 • مهراد، جعفر تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد شیمی در چهار گرایش آلی، تجزیه، معدنی و فیزیک طی سالهای 1370 تا 1379 در دانشگاه شیراز [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 80-95]

ن

 • نشاط، نرگس جوامع اطلاعاتی و تزلزل حق مؤلف [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 95-108]
 • نوروزی چاکلی، عبدالرضا مارک بین‌المللی: قالبی مجازی در عصری مجازی [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، 1382، صفحه 23-32]
 • نوکاریزی، محسن علم اطلاع‌رسانی و روش‌های پژوهش [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1382، صفحه 101-111]

و

 • ویلسون، تام علم اطلاع‌رسانی و روش‌های پژوهش [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1382، صفحه 101-111]

ی

 • یورلند، برگر معرفت‌شناسی و دیدگاه اجتماعی‌ـ شناختی در علم اطلاع‌رسانی [دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، 1382، صفحه 63-100]