نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، اسدالله برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 9-26]

ا

 • اسماعیل‌پور، مرضیه طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دو گونه (کاغذی و الکترونیکی) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 109-125]
 • امید چهری، علی ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه و مقایسة آن [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 59-77]

پ

 • پریرخ، مهری ارزیابی کتاب‌های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 9-32]
 • پریرخ، مهری برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 9-26]

ج

 • جواهری، مریم مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 33-62]
 • جواهری، مریم بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 63-72]

ح

 • حکیمی، رضا بررسی کیفی‍ّت خدمات ارائه‌شده درکتابخانه‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 89-99]
 • حیدری، غلام ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه و مقایسة آن [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 59-77]

د

 • داورپناه، محمد رضا برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 9-26]
 • داورپناه، محمدرضا ضرورت‌های نوین بازنـگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 67-88]
 • داورپناه، محمدرضا بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 91-114]
 • دومویا، فیلیکس نمایش کتابشناختی اپک های مبتنی بر وب تحلیل چندمتغیرة مورد استفاده در فهرست های آمریکای لاتین [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 115-132]
 • دیانی، محمد حسین اشباع [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 3-7]
 • دیانی، محمد حسین برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 9-26]
 • دیانی، محمدحسین تولید دانش بومی: کتاب درسی مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان (مطالعة موردی) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 3-18]
 • دیانی، محمدحسین نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (از شماره 1 تا 30) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 145-174]
 • دیانی، محمدحسین چالش آری، بحران خیر [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 3-8]

ر

س

 • سپهری، سعیده نیم‌رخ و وضعیت نسبی 14 کتابخانة درون‌شهری آستان قدس رضوی با استفاده از شیوه استانداردسازی دیانی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 73-88]
 • ستاری، بهزاد مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 33-62]
 • ستاری، بهزاد بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 63-72]
 • سقاءپیرمرد، کبری نمایه مقاله‌های فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی (از شماره 1 تا 30) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 145-174]
 • سلیمانی، محمد ارزیابی کتاب‌های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 9-32]

ش

 • شیرانی، فرهاد طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه‌ها و طراحی‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 19-48]

ص

 • صادقی مجرد، مرجان طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دو گونه (کاغذی و الکترونیکی) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 109-125]
 • صمدزاده، غلامرضا بررسی کیفی‍ّت خدمات ارائه‌شده درکتابخانه‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 89-99]
 • صولتی ماسوله، رامین نمایش کتابشناختی اپک های مبتنی بر وب تحلیل چندمتغیرة مورد استفاده در فهرست های آمریکای لاتین [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 115-132]

ع

 • عباسی، زهره سیستم‌های کتابخانه‌ای یکپارچه با کد منبع باز [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 101-108]
 • عضدی، مرضیه رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 113-130]

ف

 • فتاحی، رحمت الله برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 9-26]

ک

 • کاندورپ، آریان طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دو گونه (کاغذی و الکترونیکی) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 109-125]
 • کوکبی، مرتضی بررسی کشف‌المطالب منسوب به اعتماد‌السلطنه و دیگر ابزارهــای بازیابی اطلاعــات در یک نسخــه قــرآن متعلق به سال 1313 هجـری قمـری [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 49-66]
 • کولوفل، جوست طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دو گونه (کاغذی و الکترونیکی) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 109-125]

م

 • معرفت، رحمان رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 113-130]

ن

 • ناظم، ملیحه ساخت پایگاه‌ مستند موضوعی برای کتاب‌های فارسی موجود در کتابخانة مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 101-112]
 • نظری، مریم طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه‌ها و طراحی‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 19-48]
 • نظری، مریم چگونه می‌توان با سواد اطلاعاتی شد [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 27-58]

و

 • وفادار مرادی، محمد فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانة شخصی حجة الاسلام و المسلـمین محمـد حسن علّامـــی، اهـدایی به کتابخانة آستان قدس رضوی (ع) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 127-143]
 • وکیلی مفرد، حسین بررسی تأثیر اینترنت برفعالیت‌‌‌های علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 79-90]

ه

 • هرهرو سولانا، ویکتور نمایش کتابشناختی اپک های مبتنی بر وب تحلیل چندمتغیرة مورد استفاده در فهرست های آمریکای لاتین [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 115-132]