دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 92، زمستان 1399، صفحه 5-196 
1. طراحی الگوی آماری کتابخانه‌های ایران

صفحه 5-28

10.30481/lis.2020.236145.1730

حمیده بیرامی طارونی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی؛ بهروز بیات