دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16) - شماره پیاپی 16، دی 1380 
7. روش های جستجو در وب

صفحه 113-129

عبدالرضا طالب زاده؛ گرانمارکی درابنشتات